0541 - 29 98 21e-mail ons
HomeScandinaviëBalkanMiddellandse ZeeOost EuropaHuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur

1. Betalingen

Bij een definitieve huurovereenkomst betaalt de huurder de borg: € 900,00 aan de verhuurder.

De borg wordt door de verhuurder na de huurperiode binnen 14 dagen teruggestort aan de huurder, evt. met aftrek van de onkosten aan verhuurder die na afloop nog verschuldigd zijn. Deze periode van 28 dagen kan worden verlengd indien een eventueel schadegeval nog niet is afgehandeld.

De vooruitbetaling bestaat alleen uit de borg ter waarde van € 900,00. Voor aanvang van de huurperiode dient het gehele huurbedrag inclusief de borg op onze rekening te staan.

Alle bedragen dienen overgemaakt te worden naar: NL47BUNQ2205914243 t.n.v. JoyJoy Campers.

2. Annulering huurder

a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren.

b. De ontvangstdatum van de annuleringsbrief is de annuleringsdatum.

c. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • De helft van de borg; € 450,00 langer dan 2 maanden voor aanvang van huurperiode;
 • De vooruitbetaling (de helft van de huurprijs) bij annulering van 8 weken tot 1 week voor aanvang van de huurperiode;
 • 100% van de huurperiode bij annulering 1 week voor aanvang van de huurperiode.

d. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd. Bij het eerder terugbrengen wordt er geen bedrag verrekend. Een annuleringsverzekering raden we aan.

3. Verzekering en eigen risico

De verhuurder heeft t.b.v. huurder een WA Casco verzekering voor de camper afgesloten bij Interpolis. De groene kaart ligt bij de kentekenpapieren. Het eigen risico voor de huurder bedraagt per schadegeval € 900,00 De dekking geldt alleen voor landen binnen Europa en niet tijdens de winterperiode naar wintersportgebieden.

4. Verplichtingen verhuurder

a. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen tenzij dit onmogelijk blijkt door bv. Het te laat inleveren van vorige huurder, of door schade waardoor de camper niet meer aan de wettelijke eisen voldoet.

b. Verhuurder zal zo mogelijk een vervangende camper aanbieden, welke geaccepteerd dient te worden wanneer deze in alle redelijkheid gelijkwaardig is.

c. Het niet kunnen leveren van een vervangende camper kan maximaal leiden tot terug betalen van de huursom incl. borg, maar er is nimmer recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

d. Met een volle tank diesel, het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau.

e. In goede staat ongeacht of aan de verhuurder gebreken onbekend zijn.

f. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en instructieboekjes.

g. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper en toebehoren.

h. Met de garantie dat de koelcapaciteit van de motor overeenstemt met de luchtweerstand van de camper als geheel en dat de banden qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en het gewicht in beladen toestand van de camper.

5. Verplichtingen van de huurder

De huurder dient:

a. Voor aanvang van de huurperiode een kopie van het paspoort op te sturen, alsmede kopieën van het origineel geldig rijbewijs van iedere overige – in de huurovereenkomst vermelde – bestuurder.

b. Zich bij het ophalen van de camper te legitimeren met zowel een geldig paspoort als een geldig rijbewijs B.

c. Van iedere overige – in de huurovereenkomst vermelde – bestuurder het origineel geldig rijbewijs B te tonen.

d. De verschuldigde huur- en waarborgsom van te voren te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode.

e. De camper altijd in het ‘Construct’ slot te zetten als de auto geparkeerd/ onbeheerd is.

f. De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken, de huurder dient de camper zorgvuldig te behandelen, geen onnodige risico’s te nemen en de algemene voorzorgsmaatregelen te nemen (veilig parkeren, luifel indraaien bij wind etc.)

g. Na elke 1000 km te controleren of het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau zijn en zo nodig te (laten) brengen.

h. De instructies van de verhuurder op te volgen.

i. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de in deze huurovereenkomst genoemde gemachtigde bestuurder de camper bestuurt.

j. De camper tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode in te leveren bij de verhuurder.

k. De camper geheel schoon in te leveren (binnen en buiten, zonder schuurmiddelen te gebruiken) met lege en schone (water)tanks.

l. De camper in te leveren met het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau.

m. In geval van schade of pech eerst contact opnemen ons: 0541-299821

n. Ervoor zorg te dragen dat de camper (zo spoedig als mogelijk) terug naar Nederland wordt gebracht indien het door pech, schade of anderszins niet mogelijk is met de camper de reis te vervolgen. Men heeft recht op vervangend vervoer en/of repatriëring indien de camper niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden.

6. Tekortkomingen

a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is;

b. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk.

c. Bij overschrijding van de huurperiode door de huurder wordt € 250,00 per dag of gedeelte van een dag in rekening gebracht.

d. Indien de camper niet volledig afgetankt of met het juiste oliepeil wordt ingeleverd, wordt € 100,00 ingehouden op de borg.

e. Indien de camper niet geheel schoon (binnen en buiten) wordt ingeleverd (dit ter beoordeling van de verhuurder), wordt minimaal € 150,00 ingehouden op de borg. Schade aan, op of in de camper en/of vermissing van (onder)delen van de camper of bijbehorende inventaris wordt op de borg ingehouden.

7. Kosten tijdens de verhuur

a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper – onder meer brandstof, olie, overige vloeistoffen, reparatie, banden en ruiten, leges, boetes en gerechtskosten etc. – komen voor rekening van de huurder.

b. De noodzakelijke kosten voor normaal onderhoud en van reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Als deze kosten het bedrag van € 125,00 overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te worden, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s die op naam van de verhuurder zijn gesteld. Vervangen onderdelen neemt de huurder voor de verhuurder mee terug.

8. Schade

a. Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.

b. Bij elke schade (w.o. door verlies, diefstal en inbeslagneming), alsmede schade veroorzaakt door de camper treedt de huurder direct in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

c. Indien een tweede partij betrokken is bij de toebrenging van schade aan de camper of het voertuig van de tweede partij wordt door de huurder de politie ingeschakeld teneinde een politierapport te laten opstellen. Het Europees schadeformulier wordt ingevuld.

d. Huurder is aansprakelijk voor alle schade (incl. de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten etc.) die is ontstaan tijdens de huurperiode, met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel tenzij de schade verhaald kan worden op een derde.

e. De verzekering geeft geen dekking voor schade indien:

 • De schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met art. 5 en 9;
 • De schade is ontstaan door opzet of grove schuld van huurder;
 • Het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden (bv. rijden onder invloed of laten besturen door niet bevoegde personen).
 • De schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels, Constructsleutels of de bij het voertuig behorende bescheiden, zoals het kentekenbewijs niet bij verhuurder zijn ingeleverd.

f. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.

g. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen is door gebruik van de camper.

h. Huurder regelt zelf, indien gewenst, een inzittendenverzekering.

i. In het geval de camper niet beschikbaar is – door schade of iets dergelijks – en dit voorzien is voorafgaand aan de huurperiode waardoor huurder de camper niet kan ophalen bij verhuurder vindt volledige restitutie van aanbetaling en – indien reeds betaald – het huurbedrag plaats. Indien gewenst en mogelijk is het verschuiven van de huurperiode of – indien beschikbaar – het huren van een andere camper mogelijk. Gebruiker heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

j. Als de camper binnen de huurperiode, het moment van ophalen tot het moment van afleveren, schade of een defect heeft waardoor de camper korte of lange tijd niet bruikbaar is, heeft de huurder als deze schuldig is aan de schade of het defect geen recht op restitutie van het huurbedrag voor de periode dat de camper niet gebruikt kan worden. De huurder heeft ook geen recht op restitutie voor de periode waarin hij beschikt over een vervangende camper.

k. Eventuele schade die na terugkomst van de huurder door de verhuurder hersteld moet worden voordat een eventuele volgende huurder met de camper kan vertrekken dient de huurder tijdig (dus voor terugkomst) te melden aan de verhuurder zodat de verhuurder in staat is voorbereidingen te treffen en indien nodig afspraken voor reparatie te maken.

9. Overige verklaringen huurder

Huurder verklaart:

 • De camper niet over te beladen.
 • De camper te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze bestemd is. Maximaal 4 personen (incl. bestuurder) in de camper, in de gordels, te vervoeren.
 • Niet te roken in de camper.
 • Geen huisdieren mee te nemen in de camper.
 • Geen lifters mee te nemen.
 • Geen fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte vervoeren.
 • Geen frituurvet in de camper te gebruiken.
 • Geen stickers te plakken in of op de camper.
 • Met de camper niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen.
 • Zich aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden te houden.
 • De juiste brandstof en olie en overige vloeistoffen te gebruiken.
 • De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.
 • Met de camper niet naar wintersportgebieden af te reizen.

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust. We helpen je graag!

0541 - 29 98 21E-mail ons

Over JoyJoy campers

JoyJoy campers worden verhuurd door Actief Twente. Actief Twente verhuurt naast luxe camperbussen sinds 2015 fietsen, scooters, solexen en kano’s in Twente.

Contact

JoyJoy campers
© 2022 - JoyJoy campers is onderdeel van Actief Twente
Huurvoorwaarden